Bộ Tài chính ban hành 08 TTHC mới lĩnh vực hải quan

Posted by admin
Category:
Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1325/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Theo đó, ban hành 08 TTHC mới được quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan bao gồm:

– Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc;

– Thủ tục tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (TTHQ);

– Thủ tục chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ;

– Thủ tục tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ;

– Thủ tục cấp mã số nhân viên đại lý làm TTHQ;

– Thủ tục gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ;

– Thủ tục cấp lại mã số nhân viên đại lý làm TTHQ;

– Thủ tục thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung 02 TTHC sau:

– Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ;

– Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Xem nội dung chi tiết từng TTHC tại Quyết định 1325/QĐ-BTC (có hiệu lực từ ngày 05/8/2019).

Trả lời

Scroll Up